Onze missie

Onze missie

De missie van de Heemkerk 

God eren en verheerlijken
Hem bekendmaken en de mensen om ons heen liefhebben
 

De volgende teksten uit de Bijbel zijn de basis voor onze missie, onze opdracht, het doel van ons bestaan:

Mattheüs 22:37-39Jezus zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.
Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Matteüs 28:19-20: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Het was Gods eeuwige voornemen dat Zijn veelkleurige wijsheid door de gemeente in deze wereld bekendgemaakt zou worden. Toen Jezus hier op aarde was, maakte Hij God bekend. Nu Hij in de hemel is, zijn wij als gemeente zichtbaar aanwezig in deze wereld en mogen wij nu Gods liefde en wijsheid laten zien. Zo is het verwoord in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 3 vers 10 en 11:

Efeze 3:10,11 (Groot Nieuws Vertaling): Door de kerk moet nu de wijsheid van God in al haar vormen worden bekendgemaakt aan de bovenaardse vorsten en machthebbers. 

Dat stemt overeen met het eeuwenoude plan dat hij heeft uitgevoerd in Christus Jezus onze Heer.