Ons Plan

Ons Plan

Beleidsplan en strategie van de Heemkerk

Als Heemkerk willen wij een plaats zijn waar we samen God mogen ontmoeten en aanbidden, een veilig thuis zijn waar we elkaar helpen, bemoedigen en aansporen Jezus te volgen en een plaats zijn van waaruit we ons inzetten voor de naaste en het goede nieuws van Gods verzoening in Jezus Christus uitdragen.

De werkzaamheden en activiteiten vinden hun grondslag in de Bijbel, Gods Woord en zijn gericht op:

 • Het organiseren van kerkelijke samenkomsten met als doel de aanbidding van God en het bevorderen van christelijke gemeenschapszin
 • Het bereiken van mensen met het evangelie, de blijde boodschap van God uit de Bijbel
 • Het geven van Bijbels onderwijs met als doel te groeien in christen zijn in de praktijk
 • Het geven van hulp en toerusting om dienstbaar te zijn binnen de gemeente en in de ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid gebaseerd op christelijke visie
 • Het ondersteunen van (christelijke) instellingen en projecten

De manier waarop de Heemkerk geld werft

 • Jaarlijkse bijdragen van de gemeenteleden
 • Giften, donaties, legaten of schenkingen
 • Collecten voor jaarlijks vastgestelde christelijke doelen
 • Collecten voor speciale zich aandienende noden (diaconaat)

Verslag activiteiten

De wekelijks terugkerende vaste activiteiten, zoals het samenkomen op zondag, de Bijbelstudies en gebedsavonden door de week, dragen bij aan het in standhouden van een levende gemeenschap. Zoveel mogelijk leden van de gemeente zijn betrokken bij de plaatselijke activiteiten, zowel intern als naar buiten toe. Zo is het de afgelopen jaren een traditie geworden om tijdens het jaarlijkse bloemencorso, waarvan de route langs de Heemkerk loopt, koffie te schenken en gesprekken aan te gaan met toeschouwers.

Enkele concrete doelen die ondersteund worden zijn:

 • Siloam Village–  Stichting Klein Jeruzalem-Christelijk oord voor kinderen op Curaçao
 • Misiòn Timoteo– kindertehuis in Santa Cruz
 • SBE bijbelstand– ( Stichting tot Bevordering van Evangelisatie)- bijbelstands op publieksbeurzen
 • Stichting Oasekampen– ontspanning, avontuur, sport en evangelisatie in Doetinchem
 • Stichting Bijbelkiosk Arbeid– bijbelkiosken in Amsterdam en Scheveningen en een boekwinkel in Terneuzen
 • Stichting Stevan – (Stations- en bushalte evangelisatie)- o.a. het ontwerp en laten plaatsen van affiches op stations, bushaltes; gratis leveren van bijbelstudiemateriaal
 • Project Senegal- Ondersteuning van o.a. evangelisatieactiviteiten die door Herma Bode en haar team vanuit hun wooncomplex in Malika worden uitgevoerd.
 • GIDS- Geloven in de Stad– kerken en christenen die zich verbonden weten met elkaar en samen een passie delen: Gods liefde laten zien aan mensen in de stad Haarlem en haar omgeving
 • Bijbelvereniging ( voorheen St Gideons) – met als doel het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer brengen. Dit o.a. door het verstrekken van gratis bijbels in hotels, vakantieparken, gevangenissen en op schepen.

De besteding van de financiën

Het plaatselijk gemeentewerk vertoont een grote mate van continuïteit, zodat de jaarlijkse bestedingen in de regel geen grote schommelingen vertonen. Het financiële beleid is erop gericht de lasten en baten in evenwicht te houden. Positieve saldi worden gebruikt om de continuïteit te waarborgen. Zo zijn in 2016 twee nieuwe cv-ketels aangekocht.

Een financieel verslag kunt u op de ANBI informatiepagina vinden